Performance standard of relihiyon at kultura sa asya

MEANING – MAKING Essential Questions (EQ) / Mahahalagang Tanong  Paano nakaapekto ang kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano?

 Mahalaga ang pag-aaral sa kasaysayan sa pag-unlad ng bawat indibidwal at ng bansa. Dahil sa lawak na sakop ng Asya, iba’t ibang uri ng klima ang nararanasan sa bawat rehiyon nito. Ang vegetation cover ng Asya ang hayagang bunga ng uri ng klima sa bawat rehiyon ng kontinente. Malawak ang pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, at pangkultura na naidulot ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.STAGE II – EVIDENCES OF LEARNING EVALUATIVE CRITERIA ASSSESSMENT EVIDENCES Evidence at the Level of Performance / Sa Antas ng Pagganap Concept ma Sketch making KWL chart Reporting Venn diagram Picture analysis Opinion chart Historical frame Transfer of Performance Task (T) / Inaasahang Pagganap  Pagsulat ng isang talumpati at bigyang-diin ang kahalagahan ng pag- aaral ng kasaysayan.

Leave a Reply